Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) zostałem poinformowany, że:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Monika Jurczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Monika Jurczyk OSA Osobista Stylistka, ul. Mickiewicza 26/98, 46-320 Praszka, NIP: 5761452882, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, e-mail: biuro@personalstylist.pl (dalej: „Administrator”).

 1. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu oferowania Państwu produktów i usług bezpośredniooraz informowania o swojej działalności (marketing bezpośredni), jak również w celu wysyłki darmowego rozdziału książki „Styl bardzo osobisty”(dalej: „Książka”), co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 1. Odbiorcy danych

Administrator może udostępnić Państwa dane osobowe swoim podwykonawcom (podmiotom, z usług których korzysta przy przetwarzaniu) takim jak:

 • dostawcy usług informatycznych (np. hostingodawcy i podmioty zajmujące się wysyłką maili);
 • podmioty świadczące usługi wsparcia informatycznego.

Przetwarzając Państwa dane osobowe Administrator może korzystać z usług podmiotów, które swoją siedzibę mają w USA. W związku z tym może dojść do przekazania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Administrator oświadcza, że w tym przypadku będzie korzystał wyłącznie z usług podmiotów, które należą do programu Privacy Shield i zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych.

 1. Czas przechowywania danych

Dane pozyskane w celu oferowania produktów i usług bezpośrednio, informowania o swojej działalności (marketing bezpośredni)Administrator przechowuje do czasu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub do czasu, kiedy Administrator zdecyduje o ich usunięciu.Dane pozyskane w celu przesłania darmowego rozdziału Książki Administrator przechowuje przez okres 2 lat.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przeniesienia danych osobowych;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W celu wykonania powyższych praw mogą Państwo skontaktować się z Administratorem.

 1. Informacja o dobrowolności lub konieczności podania danych

Podanie danych przez Państwa jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych na potrzeby przetwarzania ich w celu oferowania produktów i usług, informowania o swojej działalności przez Administratora lub otrzymania darmowegorozdziału Książki, nie będą państwo mogli otrzymać darmowego rozdziału Książki lub otrzymywać informacji dotyczących działalności Administratora.